– Børn & Unge

Metoder

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Vores metoder

Vi tilbyder en bred vifte af indsatser i vores opgaveportefølje og har som følge heraf oparbejdet en tung og bredspektret værktøjskasse af metoder, vi kan tage afsæt i afhængigt af indsats og behov. Vi anbefaler derfor, at man spørger ind til vores metoder ved et uforpligtende møde, hvor vi kan zoome ind på den specifikke opgave og derved præcisere, hvilke metoder og redskaber, vi gør brug af i den sammenhæng. Vi arbejder dog altid systematisk og ud fra empiri og eksisterende best-practice-anbefalinger.

Relationspædagogik

Relationspædagogik er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem pædagogen og den unge. Formålet er at udvikle selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Det er i samspillet med andre, at den unges personlighedsudvikling finder sted. Den unge har behov for en spejling – en spejling, der bliver mulig at arbejde med, når relationen er til stede. Carelink Gruppen betragter den pædagogiske relation som komplementær. Den komplementære relation fremstår med gensidig kommunikation og respekt for hinandens ret til selvbestemmelse.
I samspillet med den unge skabes der, gennem dialogen, mulighed for at bringe sig nærmere en forståelse. Dette giver pædagogen mulighed for at møde den unge, hvor vedkommende er og dermed også en mulighed for at få indsigt i barnet/den unges verden.

Støtte til unge

Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge samt at fastholde dem – også når der opstår udfordringer.

Carelink Gruppens personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring inden for området “udsatte børn og unge”.

Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.

Pædagogen har rollen som den unges vejviser og tager ansvaret for relationen. Muligheden for at skabe gode betingelser for den unges trivsel og positive udvikling øges, når pædagogen i relationen møder den unge med anerkendende og påskønnende tilskyndelser og derved motiverer til nytænkning og udvikling. Den unges udvikling afhænger af pædagogens måde at indgå i og fastholde relationen. Derfor er dét at fastholde relationen, der skabes mellem de to afgørende for, om det er udviklingsstøttende.

Mentalisering

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande – en evne, flere af vores anbragte unge har behov for støtte og træning i at mestre. Mentaliseringen sker i interaktionen mellem mennesker, og fokus i at opbygge en stærk mentaliseringsevne er at være bevidst om, hvad der sker i denne interaktion – både hos sig selv og den anden.

Når vi mestrer mentaliseringsstrategierne i hverdagen, skabes der ro i vores systemer, hvorved der frigives mental kapacitet til andre ting. I Carelink Gruppen arbejdes der derfor løbende ud fra den mentaliserende tilgang for at skabe grobund for yderligere udvikling af den unges adfærd og strategier i hverdagen, ligesom der i nogle forløb suppleres med narrative fortællinger ind i forandringsudviklingen.

Motiverende samtaler

Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge samt at fastholde dem – også når der opstår udfordringer.

Carelink Gruppens personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring inden for området “udsatte børn og unge”. 

Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.

Pædagogen har rollen som den unges vejviser og tager ansvaret for relationen. Muligheden for at skabe gode betingelser for den unges trivsel og positive udvikling øges, når pædagogen i relationen møder den unge med anerkendende og påskønnende tilskyndelser og derved motiverer til nytænkning og udvikling. Den unges udvikling afhænger af pædagogens måde at indgå i og fastholde relationen. Derfor er dét at fastholde relationen, der skabes mellem de to, der er afgørende for, om det er udviklingsstøttende.

Carelink Gruppen har fokus på de traumer, børn og unge kan have i bagagen

Mange af de børn, unge og familier, som vi ser i Carelink Gruppen, kommer med en eller flere potentielt traumatiske begivenheder i deres bagage. Vi er meget opmærksomme på dette, og spørgsmål omkring traumeudsættelse og traumereaktioner er en del af vores faste screeningsprocedurer.

Carelink Gruppen har flere forskellige fagpersoner med særligt kendskab til traumer og traumebehandling. De kan bidrage med råd og vejledning til både kommuner og til det pædagogiske personale i projekterne. Der er ligeledes mulighed for at tilkoble egentlig traumebehandling, såfremt det skønnes relevant.

Derudover er der i hverdagen et stort fokus på at etablere en stabil, tydelig og genkendelig struktur for barnet, den unge eller familien, da det er vigtigt for at give ro til deres udfordrede nervesystemer. Den metodiske tilgang henter inspiration i STROF, der sætter en klar ramme i forhold til bl.a. struktur, rutiner, organisering af aktiviteter og samarbejde med netværk.

Generelt arbejder vi med en traumeinformeret tilgang, hvor vi anerkender traumers udbredelse i vores målgruppe og deres betydning for barnets eller den unges trivsel og vanskeligheder. Vi har fokus på at genkende tegn og symptomer på traumer hos børn, unge og familier og kan tilbyde yderligere udredning ift. dette ved behov. Endelig har vi i Carelink Gruppen fokus på at forebygge retraumatisering ved at arbejde med en Low-Arousal-tilgang i mødet med barnet eller den unge.

Vil du høre mere?

 

Har du spørgsmål til vores ydelser eller vil du gerne i kontakt med os?

Kontakt os direkte på mail eller telefon.

Kontakt

E-mail: bogu@carelink.dk