– Børn & Unge

Spæd- og småbørnsindsatser

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Vi tilbyder

Carelink Gruppen tilbyder familiebehandling samt spæd- og småbørnsindsatser. Målgruppen er henholdsvis gruppen af sårbare gravide, hvor der kan være grund til at antage, at barnet forud for eller umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter serviceloven og gruppen af sårbare familier med børn i alderen 0 til 3 år.

Carelink Gruppen kan desuden tilbyde døgnstøtte i hjemmet som et alternativ til mor-barn ophold, eller anbringelse, i en kortere eller længere periode.

Målgruppen omfatter bl.a.:

 • Unge gravide
 • Gravide med misbrugsproblemer
 • Gravide med alvorlige psykiske problemer
 • Gravide med omfattende sociale problemstillinger
 • Familie med små børn på 0-3 år i mistrivsel
 • Børn med særligt behov for indsats/behandling
 • Forældre, hvor der skønnes at være et udviklingspotentiale, og hvor det er vurderet, at der er tilstrækkelig grad af ressourcer til stede til, at forældre kan udvikle en positiv binding til barnet og bidrage til barnets sunde tilknytning – og hvor barnets fysiske, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling kan tilgodeses ved en intensiv støtte til forældrene
 • Forældre, hvor det vurderes nødvendigt at afdække forældrefunktionen i relationen til et eller flere specifikke børn

Indsatsen

Indsatsens mål og rammer fastsættes ud fra den gældende børneplan vedr. barnet/familien, som børnerådgiver har udarbejdet for indsatsen.

Indsatsen tager udgangspunkt i barnets behov for støtte og stimulering samt forældrenes muligheder for at understøtte barnet.

Indsatsen kan være af observerende, vejledende, direkte støttende  eller kompenserende art og vil være tilpasset det enkelte barn og familien med fokus på hele familiens dynamik, netværk samt kultur.

Der vil altid være et formaliseret samarbejde med andre professionelle omkring barnet/forældrene (sundhedsplejerske, dagtilbud, pasningstilbud, støtteperson fra psykiatri, misbrugskonsulent m.fl.), da det vurderes at være en forudsætning for at kunne yde en helhedsorienteret indsats.

Metode og tilgang

Der arbejdes som udgangspunkt med Appreciative Inquiry, som er en metode, der handler om at værdsætte, italesætte og forstørre det, der virker. At have fokus på hvornår man lykkedes med det, man gør, og hvorfor det lykkedes lige netop i det konkrete tilfælde.

I arbejdet med forældrene vil der være fokus på, hvor de som forælder gerne vil hen i deres forældreskab, samt fokus på at koble disse ønsker med konkrete handlinger, der kan virke understøttende for den ønskede udvikling.

Forældrene italesættes som rollemodeller for deres barn og gøres derigennem opmærksomme på, at deres adfærd spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte en sund og positiv udvikling hos barnet.

Carelink Gruppen søger dermed at øge forældrenes bevidstgørelse af egen adfærd samt at træne deres mentaliseringsevne.

Vores fokus

Carelink Gruppen arbejder med systematik og fokus på forældrenes tilknytning til barnet, herunder understøttelsen af deres bevidsthed i og udvikling af at kunne imødekomme barnets behov i forhold til såvel trivsel som almen udvikling.

Carelink Gruppen tager udgangspunkt i, at det er relationen til de primære omsorgspersoner, der er altafgørende for barnets følelse af selvværd og selvtillid og ligger som grundlag for barnets habitus.

Barnets tidlige erfaringer og relationer har central betydning for den videre færd ud i livet og deres evne til at begå sig i verden omkring sig – herunder at indgå i fremtidige sociale relationer. I arbejdet med familien holdes derfor fokus på, at understøtte forældrene i at danne og implementere bæredygtige redskaber og metoder til at understøtte barnets behov – både her og nu og på sigt.

En opfyldelse af behov, der er medskabende i forhold til barnets grundlæggende tillid til verden omkring sig, og som sikrer barnet en tryg base med nærvær, følelsen af værdi og et sted, hvor følelser og behov rummes som en del af barnets naturlige udvikling og trivsel.

Carelink Gruppen er derfor særligt optaget af følgende parametre i de nære observationer og familiebehandlingen:

 • At forældrene kan aflæse barnets behov og reagere hensigtsmæssigt på dem
 • At forældre kan udsætte egne behov til fordel for barnets
 • At forældrene er i stand til at overføre tillært viden og omsætte det, i takt med at barnet bliver ældre og udvikler sig både fysisk og kognitivt
 • At forældrene formår at understøtte og stimulere barnets udvikling på et alderssvarende niveau
 • At forældrene formår at mentalisere og dernæst regulere barnet i de svære følelser og reaktioner
 • At forældrene skaber trygge fysiske rammer omkring barnet og er med til at skabe tilstrækkelig stabilitet for barnets videre udvikling og trivsel.

Helhedsorienterede løsninger og stategier

Familiebehandlingen i Carelink Gruppen tager dels afsæt i nære, systematiske observationer ud fra de mål, der sættes for opgavens ramme, dels i konkrete øvelser og dialoger med forældrene og netværket omkring det, der er særligt udfordrende. Carelink Gruppen forholder sig nysgerrigt og helhedsorienteret til familiens konstellation, ressourcer og udfordringer og søger at styrke alt det gode, der skal fastholdes og udbygges samtidig med at finde konkrete løsninger og strategier til at understøtte det, der er svært, og som bekymrer, da det på sigt kan hindre barnets udvikling og generelle trivsel.

Cos-P

Forældrene tilbydes et kort kursus i Cos-P, så de lærer at se børns tilknytningsmønstres og adfærden forbundet hermed. Børn bevæger sig i udviklingscirkler som har forskellige størrelser alt efter, hvor barnet er i sin udvikling samt, hvad det har med sig. Forældrene vil kunne opnå et indblik i, hvornår de skal skubbe på barnets udvikling, hvornår de skal lade barnet udforske på egen hånd, og hvornår de skal ”hente barnet hjem igen”.

Hele bevidstgørelsen af barnets signaler er med til at understøtte forældrenes muligheder for at imødekomme barnet på en hensigtsmæssig måde og derved skabe en sundere tilknytning mellem barn og forældre og en bedre generel udvikling hos barnet.

Support alle døgnets 24 timer

Som led i opgavevaretagelsen har forældre og samarbejdspartnere mulighed for support 24 timer i døgnet ved akut opståede forhold. Carelink Gruppen har en bred vifte af specialfaglige medarbejdere, der står klar til at hjælpe i situationen, når den opstår, hvad enten der er tale om en akut indsats herunder f.eks. aflastning, faglig sparring, debriefing eller hjælp til koordinering og lign.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Ann-Sofie Paustian

Leder, plejefamilier & spædbørnsindsatser

Tlf: 4282 2383

Email: anspa@carelink.dk